مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

چگونه علامت تجاری را تقاضا و ثبت کنیم

دسته بندی : ثبت شرکت
بار

• تقاضای ثبت علامت باید در اظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یا وكیل وی تهیه و تسلیم گردد. اظهارنامه مذكور باید دارای تاریخ و امضا بوده و حاوی نكات زیر باشد:

در حقوق ایران حق استعمال انحصاری علامت فقط به كسی تعلق دارد كه علامت را به ثبت رسانیده است (مستفاد ازماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) و همچنین ثبت علامت تجاری اختیاری است مگر درمواردی كه قانون ثبت آن را الزامی دانسته باشد.

به منظور جلوگیری از تقلب و تقلید و از نظر تسهیل نظارت در ساخت كالاهایی كه برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به كار می‏رود ماده ١ آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراكی و آرایشی مصوب سوم اردیبهشت ماه ١٣٢٨ مقرر می دارد: تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده ٥ اعم از آنكه در داخل ایران و یا در خارج ساخته و وارد كشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی با نصب برچسب در معرض فروش قرار می‏گیرند باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده بوده و در روی برچسب نكات زیر تصریح  گردد :
• اسم تجاری و نشانی سازنده جنس با قید كشور مبدا.
• شماره ثبت علامت در ایران.
• تقاضای ثبت علامت باید در اظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یا وكیل وی تهیه و تسلیم گردد. اظهارنامه مذكور باید دارای تاریخ و امضا بوده و حاوی نكات زیر باشد:

تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده ٥ اعم از آنكه در داخل ایران و یا در خارج ساخته و وارد كشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی با نصب برچسب در معرض فروش قرار می‏گیرند باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده باشند.

• امضا كننده اظهارنامه صاحب علامت.
• اقامتگاه قانونی (شخص حقیقی یا حقوقی)
• رشته تجارت یا نوع صنعت.
• اسم و اقامتگاه اشخاصی كه صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
• كالا و طبقات علامت بر طبق آیین نامه (ق.ث.ع.و.ا)
• شرح و توصیف علامت.
• طرز مخصوص استعمال علامت مانند اینكه قید شود به وسائل مختلف به هرشكل و اندازه و نوع چاپ
 

امتیاز بدهید

کد وبگذار