مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶

دسته بندی : وکیل
بار

1be651c9a98ad0ec8f97cbcfb9b51bd5 نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶
نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶
کانون وکلای دادگستری مرکز

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۵۶۰

رتبه

۲۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۸۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۸۷۸

رتبه

۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۶۰۴

رتبه

۱۳۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۹۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۵۵

رتبه

۱۵۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۵۲۱

رتبه

۱۶۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۱۹۶

رتبه

۳۰۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۷۱

رتبه

۳۸۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۷۶

رتبه

۵۱۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۶۹

رتبه

۵۲۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۶۰

رتبه

۵۲۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۱۷

رتبه

۵۷۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۵۰

رتبه

۶۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۵۰

رتبه

۷۵۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۴۸۸

رتبه

۹۵۰

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۵۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۸۸۸

رتبه

۲۰۲۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۸۴۲

رتبه

۲۱۱۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۵۵۷

رتبه

۲۷۸۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۵۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۴۹۷

رتبه

۳۰۸۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۵۳۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۱۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۳۳۶

رتبه

۳۳۳۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۶۴۹۷

رتبه

۵۹۴۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۶۲۹۶

رتبه

۶۶۲۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۰۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

سفید

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۴۰۴۰

رتبه

۱۵۶۱۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۱۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۸۰۰-

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۰۳۳۳-

۶

آیین دادرسی کیفری

۱۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۵۲۷

رتبه

۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۶۶۶

۳

حقوق تجارت

۷۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

صد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۵۱۰

رتبه

۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۵۴۵

رتبه

۷۶۹

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۱۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۴۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۵۰۰

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۳۱

رتبه

۶۶

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۶۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۶۶۵

رتبه

۲۳۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان شرقی

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۱۰۹

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۱۶۶

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

فارس و کهگیلویه و بویراحمد

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۸۶۷۹

رتبه

۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۹۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۰۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۱۶۶

کانون وکلای دادگستری اصفهان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۵۹

رتبه

۴۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

اصفهان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۲۰۰

رتبه

۱۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۱۶۶

۳

حقوق تجارت

۸۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۸۳۳

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۸۱۸

رتبه

۲۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۳۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۳۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۵۲

رتبه

۳۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۰۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

آذربایجان غربی

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۵۱۹

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۳۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۱۶۶

کانون وکلای دادگستری گیلان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گیلان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۹۰۲۸

رتبه

۲۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۱۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۳۳۳

کانون وکلای دادگستری خراسان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۶۰۲

رتبه

۶۱

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خراسان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۹۳۷۳

رتبه

۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۱۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۰۰۰

کانون وکلای دادگستری خوزستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

خوزستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۱۰۲۳

رتبه

یک

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۶۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۷۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۸۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۳۳۳

کانون وکلای دادگستری همدان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

همدان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

رتبه

۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۴۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۹۳۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۸۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۱۶۶

کانون وکلای دادگستری قم

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قم

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۱۰۸۹۱

رتبه

یک

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۸۳۳

۲

آیین دادرسی مدنی

۸۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۸۸۳۳

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۹۵۰۰

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قم

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۷۷۳

رتبه

۱۷

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۶۰۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۸۸۳۳

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

قم

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۱۲۵

رتبه

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۴۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۸۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۸۳۳

کانون وکلای دادگستری کردستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کردستان

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۷۴۷۵

رتبه

۵

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۷۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۵۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۷۶۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۶۵۰۰

کانون وکلای دادگستری گلستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

گلستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۴۴۳

رتبه

۲۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۵۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۸۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۶۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۴۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۶۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۷۶۶۶

کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک)

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

مرکزی (اراک)

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۴۵۶

رتبه

۳۸

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۱۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۶۵۰۰

۳

حقوق تجارت

۶۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۵۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۵۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۱۶۶

کانون وکلای دادگستری زنجان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

زنجان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۷۰۲۴

رتبه

۱۳۳

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۳۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۷۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۱۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۳۸۳۳

کانون وکلای دادگستری لرستان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

لرستان

سهمیه

آزاد

نمره کل تراز

۸۳۰۸

رتبه

۳۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۵۰۰۰

۲

آیین دادرسی مدنی

۵۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۸۱۶۶

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۶۶۶

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۵۳۳۳

۶

آیین دادرسی کیفری

۴۳۳۳

کانون وکلای دادگستری کرمان

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

کرمان

سهمیه

رزمندگان

نمره کل تراز

۶۵۶۳

رتبه

۱۲

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۱۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۴۰۰۰

۳

حقوق تجارت

۵۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۳۳۳۳

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۲۶۶۶

۶

آیین دادرسی کیفری

۵۳۳۳

کانون وکلای دادگستری البرز

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۶

کانون

البرز

سهمیه

ایثارگران

نمره کل تراز

۵۷۷۳

رتبه

۵۴

درس

نام درس

نمره خام

۱

حقوق مدنی

۲۶۶۶

۲

آیین دادرسی مدنی

۳۳۳۳

۳

حقوق تجارت

۴۵۰۰

۴

اصول استنباط حقوق اسلامی

۲۰۰۰

۵

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۱۰۰۰

۶

آیین دادرسی کیفری

۲۱۰۰

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۶

امتیاز بدهید

کد وبگذار