مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

رويه حاكم بر نحوه وصول مهريه توسط قيم در اداره سرپرستي بیشتر بدانید

دسته بندی : خانواده
بار

رويه حاكم بر نحوه وصول مهريه توسط قيم در اداره سرپرستي بیشتر بدانیدرويه اي كه در نحوه وصول مهريه توسط قيم در دواير دادياري آن اداره سرپرستي حاكم است به نظر اشتباه و مغاير ضوابط قانوني است لذا پيشنهاد مي شود براي ايجاد رويه اي واحد و صحيح و منطبق با قانون ، موضوع در كميسيون هاي مشورتي يا نشست هاي قضايي مطرح يا مراتب از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلام شود تا شبهات موجود مرتفع شود. هدف و غرض از نگارش نقد حاضر صرفاً جنبه همكاري و ارائه نقدي علمي و عملي مي باشد .

 
صورت مسئله يا طرح موضوع اختلاف:
زوجه پس از فوت زوج به عنوان قيم صغار منصوب شده است حال زوجه قصد دارد مهريه خود را بر اساس مندرجات سند نكاحيه كه سندي رسمي محسوب مي شود با اذن و نظارت مدعي العموم از اموال و ماترك مرحوم يا زوج وصول نمايد بنابراين سئوال است آيا براي اقدام جهت وصول مهريه اولاً بايد قيم از سمت خود اعلام استعفاء نمايد ؟ ثانياً آيا بايد مجدداً قيم جديد انتخاب و منصوب شود ؟ ثالثاً آيا با توجه به رسمي بودن سند نكاحيه ، نيازي به طرح دعوا عليه قيم به عنوان نماينده محجور و تحميل هزينه هاي دادرسي و غيره مي باشد يا خير ؟ رويه حاكم بر اداره سرپرستي :
علي الظاهر در اداره سرپرستي ، رويه حاكم در خصوص موضوع معنونه يا مورد سئوال بدين نحو است كه بدواً قيم بايد از سمت قيمومت اعلام استعفاء نمايد تا متعاقباً قيم ديگري منصوب شود و سپس قيم سابق يا زوجه به طرفيت محجور و به نمايندگي قيم منصوب شده براي وصول مهريه اقامه دعواي حقوقي يا اقدام به صدوراجرائيه ثبتي نمايد. ايرادات و انتقادات وارده بر رويه حاكم در اداره سرپرستي:
۱- سند نكاحيه سندي رسمي و لازم الاجرا تلقي مي شود و مفاد اسناد رسمي قانوناً براي اشخاص ذينفع و ثالث و ورثه و قائم مقام آنان مطابق ماده ۱۲۹۰ قانون مدني لازم الاتباع و رسميت و حجيت و اعتبار دارد بنابراين با توجه به اصل صحت واعتبار اسناد رسمي و مصون بودن اسناد مذكور از هرگونه ايراد و اشكال حقوقي بالطبع طرح دعوا يا اصرار بر رويه حاكم بر اداره سرپرستي آن هم بدون مدعي و عدم نياز به اقامه بينه شرعي خلاف قانون و خلاف اصل صحت و به دور از انصاف قضايي است مضافاً اينكه رويه مذكور مغاير سياست هاي قضاء زدائي مي باشد.۲- الزام قيمي كه صلاحيت نامبرده به تاييد رسيده است براي استعفاء و انتصاب قيم جديد و الزام وي براي طرح دعوا يا صدور اجرائيه براي وصول مهريه آن هم با وجود سند رسمي كه مورد تاييد و مصون از ايراد يا تعرض ( با وجود نظارت استصوابي و اطلاعي مدعي العموم ) مي باشد برخلاف غبطه و منافع و مصالح محجور يا صغار بوده و صرفاً باعث تحميل هزينه ها و خسارات دادرسي و حق الوكاله و نيم عشر اجرايي و نظاير آن مي شود كه اين رويه با اصول حقوقي و قضايي سازگار نمي باشد .۳- حسب مدلول و مفاد مواد ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ قانون مدني اداره اموال صغار بر عهده قيم بوده و كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي محجور يا صغير با قيم است بنابراين قيم مي تواند بدون طرح دعوا و با نظارت استصوابي و حتي اطلاعي مدعي العموم نسبت به پرداخت يا خارج كردن مهريه از ماترك اقدام نمايد .۴- با تفسير و با وحدت ملاك از مفاد ماده ۱۲۴۱ مي توان استنتاج كرد كه قيم مي تواند بالحاظ غبطه مولي عليه يا قيم و تصويب مدعي العموم و بدون طرح دعوا و يا استعفاء از قيمومت نسبت به وصول مهريه اقدام نمايد .۵- بر فرض محال ممكن است استدلال شود كه بر اساس مفاد ماده ۱۲۴۰ قانون مدني قيم نمي تواند به سمت قيمومت طرف معامله با محجور واقع شود ولي در پاسخ به اين ادعا بايد اذعان داشت كه پرداخت مهريه از محل ماترك عرفاً و شرعاً و قانوناً نمي تواند معامله تلقي شود و بلا شك از مصاديق ماده ۱۲۴۰ قانون مدني خروج موضوعي دارد .پيشنهاد و راه حل :
با توجه به مراتب معنونه و بر اساس مفهوم ومنطوق و مدلول مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ و ۱۲۴۱ قانون مدني و توجهاً به اصل صحت و اصل استصحاب ، چنانچه زوجه به سمت قيمومت منصوب شود و قصد وصول مهريه از محل ماترك را داشته باشد نيازي به اعلام استعفاء ( به عنوان قيم سابق ) و نصب قيم جديد نبوده بالطبع موضوع طرح دعوا يا صدور اجرائيه به طرفيت محجور به نمايندگي قيم جديد نيز منتفي مي باشد و قيم يا زوجه راساً مي تواند با نظارت مدعي العموم نسبت به اخذ مهريه اقدام نمايد بدين ترتيب نه تنها رسميت سند نكاحيه مخدوش نشده است بلكه زوج به حقوق حقه و قانوني خود نيز رسيده است مضافاً اينكه در راستاي حفظ غبطه و صلاح مولي عليه يا محجور از تحميل هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله و نيم عشر اجرائي نيز جلوگيري شده است

امتیاز بدهید

کد وبگذار