مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

جدول نرخ دیه سال ۱۳۹۱

دسته بندی : اخبار حقوقی
بار

جدول نرخ دیه سال ۱۳۹۱
نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نرخ دیه کامل

۰۰۰/۰۰۰/۹۴۵

چهار درصد دیه

۰۰۰/۸۰۰/۳۷

یک درهم شرعی

۵۰۰/۹۴

چهار و نیم درصد دیه

۰۰۰/۵۲۵/۴۲

یک دینار شرعی

۰۰۰/۹۴۵

پنج درصد دیه

۰۰۰/۲۵۰/۴۷

یک شتر

۰۰۰/۴۵۰/۹

پنج و نیم درصد دیه

۰۰۰/۹۷۵/۵۱

یک ده هزارم دیه

۵۰۰/۹۴

شش درصد دیه

۰۰۰/۷۰۰/۵۶

یک هزارم دیه

۰۰۰/۹۴۵

شش و نیم درصد دیه

۰۰۰/۴۲۵/۶۱

یک صدم دیه

۰۰۰/۴۵۰/۹

هفت درصد دیه

۰۰۰/۱۵۰/۶۶

نیم صدم دیه

۰۰۰/۷۲۵/۴

هفت و نیم درصد دیه

۰۰۰/۸۷۵/۷۰

یک دهم درصد دیه

۰۰۰/۹۴۵

هشت درصد دیه

۰۰۰/۶۰۰/۷۵

دو دهم درصد دیه

۰۰۰/۸۹۰/۱

هشت و نیم درصد دیه

۰۰۰/۳۲۵/۸۰۰

سه دهم درصد دیه

۰۰۰/۸۳۵/۲

نه درصد دیه

۰۰۰/۰۵۰/۸۵

چهار دهم درصد دیه

۰۰۰/۷۸۰/۳

ده درصد دیه

۰۰۰/۵۰۰/۹۴

پنج دهم درصد دیه

۰۰۰/۷۲۵/۴

یک دهم دیه

۰۰۰/۵۰۰/۹۴

شش دهم درصد دیه

۰۰۰/۶۷۰/۵

دو دهم دیه

۰۰۰/۰۰۰/۱۸۹

هفت دهم درصد دیه

۰۰۰/۶۱۵/۶

سه دهم دیه

۰۰۰/۵۰۰/۲۸۳

هشت دهم دیه

۰۰۰/۵۶۰/۷

چهار دهم دیه

۰۰۰/۰۰۰/۳۷۸

نه دهم درصد دیه

۰۰۰/۵۰۵/۸

پنج دهم دیه

۰۰۰/۵۰۰/۴۷۲

یکصدم دیه کامل

۰۰۰/۴۵۰/۹

شش دهم دیه

۰۰۰/۰۰۰/۵۶۷

یک و یک دهم درصد دیه

۰۰۰/۳۹۵/۱۰

هفت دهم دیه

۰۰۰/۵۰۰/۶۶۱

یک و دو دهم درصد دیه

۰۰۰/۳۴۰/۱۱

هشت دهم دیه

۰۰۰/۰۰۰/۷۵۶

یک و سه دهم درصد دیه

۰۰۰/۲۸۵/۱۲

نه دهم دیه

۰۰۰/۵۰۰/۸۵۰

یک و جهار دهم درصد دیه

۰۰۰/۲۳۰/۱۳

نصف دیه کامل

۰۰۰/۵۰۰/۴۷۲

یک و پنج دهم درصد دیه

۰۰۰/۱۷۵/۱۴

ثلث دیه کامل

۰۰۰/۰۰۰/۳۱۵

یک و شش دهم درصد دیه

۰۰۰/۱۲۰/۱۵

ربع دیه کامل

۰۰۰/۲۵۰/۲۳۶

یک و هفت دهم درصد دیه

۰۰۰/۰۶۵/۱۶

خمس دیه کامل

۰۰۰/۰۰۰/۱۸۹

یک و هشت دهم درصد دیه

۰۰۰/۰۱۰/۱۷

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۰۰۰/۲۰۰/۱۵۱

یک و نه دهم درصد دیه

۰۰۰/۹۵۵/۱۷

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

۰۰۰/۶۰۰/۷۵

دو درصد دیه

۰۰۰/۹۰۰/۱۸

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۰۰۰/۹۰۰/۱۸

دو و نیم درصد دیه

۰۰۰/۶۲۵/۲۳

یک سوم از یک دهم دیه کامل

۰۰۰/۵۰۰/۳۱

سه درصد دیه

۰۰۰/۳۵۰/۲۸

دیه کامل زن

۰۰۰/۵۰۰/۴۷۲

سه و نیم درصد دیه

۰۰۰/۰۷۵/۳۳

دیه کامل در ماههای حرام

۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰/۱
943c3509a622c945d38603071eb00216 جدول نرخ دیه سال 1391

امتیاز بدهید

کد وبگذار