مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

اطلاعیه‌ قوه قضائیه درباره‌آزمون‌استخدام کارکنان اداری قوه‌قضاییه سال ۹۶

دسته بندی : وکیل
بار

1c2479cde004df8b0b3f31b6741bf808 اطلاعیه‌ قوه قضائیه درباره‌آزمون‌استخدام کارکنان اداری قوه‌قضاییه سال ۹۶
اطلاعیه‌ قوه قضائیه درباره‌آزمون‌استخدام کارکنان اداری قوه‌قضاییه سال ۹۶
اطلاعیه‌ قوه قضائیه درباره‌ تاریخ و نحوه ثبت‌نام از متقاضیان شرکت در آزمون‌استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه سال ۹۶

مهلت ثبت‌نام از ۲۹ مهرماه آغاز می‌شود

پایگاه خبری اختبار- اطلاعیه قوه قضائیه درباره جزییات ثبت‌نام و برگزاری آزمون کادر اداری این قوه در سال ۹۶ در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه قرار گرفت.

فایل PDF اطلاعیه آزمون استخدام کادر اداری قوه قضاییه را از اینجا دانلود کنید

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ می‌رساند، که ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ آغاز و در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

الف – شرایط عمومی استخدام

۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.۲- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.۳- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.۴- داشتن توانائی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بیماری‌های مسری به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگستری جمهوری اسلامی ایران۵- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرّح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۷- نداشتن منع استخدامی در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح.۸- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای آقایان۹-داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند

تذکر: مدارک تحصیلی پایین تر و یا بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین مدارک معادل،برای شرکت در آزمون و استخدام معتبر نمی باشد.

۱۰-داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سن سی و پنج (۳۵) سال تمام برای مدارک فوق دیپلم و کارشناسی و حداکثر سی و هشت (۳۸) سال تمام برای مدارک تحصیلی فوق کارشناسی و دکتری.

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه، سن، تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان زمان برگزاری آزمون(۱۰/۰۹/۱۳۹۶) می باشد.

۱۱-مواد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف- جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ب- افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر،مادر،خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال

 ج.رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه،به میزان مدت حضور در جبهه

۱۲- اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلی پذیرفته شده و در منطقه جغرافیایی انتخابی حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در این مدت امکان انتقال و جابجایی وجود نداشته و تعهد محضری لازم از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد.)

ب- امتیازات و سهمیه قانونی

-ایثارگران سهمیه ۲۵%: شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت.

– ایثارگران سهمیه ۵ درصد: رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۲۵ درصد) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت.

– ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺟﺬب اﯾﺜﺎرﮔﺮان از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﺜﺎرﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ۲۵ درﺻﺪ و ۵ درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ آزﻣﻮن و با اولویت اصلی و ذخیره ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎر ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

الف. &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۲۵ درصد ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;ز &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ی از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;امی ۵ درصد &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان و &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۰۲;، &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;رت د&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;دن، &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;ً از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹; از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; در ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۲۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان، &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;ً&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۰; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه در د&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۸; را ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی۲۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان را &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ار&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

ب. در &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;آ&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۶;ب و ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ام &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; سهمیه ۲۵ درصد ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان، او&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ام آ&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۱۸; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۸;رات &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;ری و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; و ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴;.

ج. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; ۲۵ درصد ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۲۶۲;ل ا&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;ن از ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ه&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;ر، &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; از &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;د&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; و ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;و&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;س و &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ن و&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; و در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۰۰;وم ا&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۷۶;ح آن ا&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۴;ام &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.

تذکر: &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۲۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان، و&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۱۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;ری &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; و ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۵۸;، در او&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ل سهمیه ۲۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;، &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;ً از امتیاز &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۸;ه&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;. در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۲۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان، ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۵۰; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; و داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۳۷۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;اض &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۴;.

د. او&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;ش در&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۸۲; در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; (۵در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;) ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان،&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; رز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. (رز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ن در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;م و &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴; در آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ن ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; و دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۱۸; ا&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;از &#۶۵۲۷۵;زم در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۱۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه از &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;ط &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ب در آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;ف &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ده و &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۱۶;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;) و &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;ر در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ب در او&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;ی &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۹۸;ار دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; و در &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۴; خواهند پرداخت.

ه. ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ل &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; استخدامی ۵ درصد ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان، &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; در ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۴۶;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; را ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ز آن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; و &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۳۸۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۲۵ درصد ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان ۵ درصد &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;ً&#۶۵۱۶۶; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;دد &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;ش آن&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; (در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;ظ &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۴;ه و ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;ً &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴;). &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۵ درصد ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ده و در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶;، &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۲;ظ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

و. &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۵;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; آ&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;د &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; و ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ر ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ط &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۲۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان در د&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۵۸; آز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;ن ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;ه و از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ن آزاد &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ا &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴;ه ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; و داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ل ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای ا&#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;ل &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;ً&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۲۵ درصد ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان را ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;. &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۲۵ درصد ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ده و در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶;، &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۲۵ درصد ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۲;ظ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

ز.ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ام &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;زاد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۸۰;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;ان (۲۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; و ۵ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴;) از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۸; ر&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ن آزاد &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;د.

داوطلبان بومی:

نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهاردهم (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می گردد.تذکر ۱: استخدام برای شغل و محل های دادگستری استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستان های همان استان بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم (۲/۱) برخوردار خواهند شد.– در استانهای سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند و افراد غیر بومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و استخدامی نامبردگان متوقف می گردد.

داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می‌شود که دارای یکی از شرایط مندرج در بند‌های ذیل باشند:

• شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.• داوطلب حداقل چهار(۴)سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه)را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی نموده باشد.• همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.• داوطلب یا پدر،مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)

– معلولین عادی به شرط دارا بودن سایرشرایط مندرج دراین دفترچه (علی‌الخصوص بند ۴ شرایط عمومی استخدام) از ۳% سهمیه قانونی بهره‌مند خواهند بود.

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸; ۱: &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;ل سهمیه ۳ درصد &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;د، &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; در ز&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;ن ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۲;&#۶۵۲۴۶;، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۵۰۹; را ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴;اد &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;رد &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ز (&#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴;) آن &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; از &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;. (در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۵۱۰;&#۶۴۳۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۲۳;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴;، &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;ر &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۶۶;ظ &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۴;ه و ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۶۶;ً &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;س &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۹۸;ات &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴;). &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;ب ا&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;اد &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۷۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده از &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; از &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۸; ر&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴;. &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; ۳ در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۱۰; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸; داو&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;ن &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;ده و در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۱۷۵;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶;، &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۸; در&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۶۲;ظ &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;.

&#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۶;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸; ۲: &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;م &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۱۶۶;م &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ری &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ام &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴; را دا&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; و در &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۹۴;م &#۶۵۱۷۵;ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ا&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۹۴;ا&#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۰۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۰۹;، از سایر مراحل استخدام محروم خواهند شد.

– افرادی  که بطور پیوسته با شوراهای حل اختلاف همکاری داشته‌اند به استناد قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۰/۰۸/۹۴ مجلس شورای اسلامی به شرط اشتغال و دارابودن شرایط مندرج در آگهی متناسب با سابقه خدمت حداکثر از ۲۰ امتیاز در آزمون عمومی برخوردار خواهند بود. (بابت هر یک سال سابقه خدمت، ۲ امتیاز)– حافظان قرآن دارای درجات (۱ تا ۵) از ده درصد امتیاز در امتحان عمومی و به همین میزان، در امتحان تخصصی یا مسابقه تخصصی یا مصاحبه تخصصی بهره مند خواهند شد.– تذکر: حافظین محترم صرفاً مجاز به شرکت در رشته های شغلی کارشناس امور فرهنگی و کارشناس امور دینی جهت استفاده از سهمیه مقرر خواهند بود.– تذکر: داوطلبان آزاد نباید رشته شغل هایی که مختص به بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد را انتخاب نمایند.

پ- مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سؤالات عمومی و یک دفترچه سؤالات اختصاصی داده خواهد شد.

مواد آزمون عمومی به شرح زیر می‌باشد:

۱. فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه) ICDL۲. زبان و ادبیات فارسی۳. معارف اسلامی۴. زبان انگلیسی عمومی۵. هوش و توانمندی‌های عمومی

سؤالات تخصصی متناسب با رشته شغلی داوطلبان (به شرح جدول آتی) می باشد.

– اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که مقطع تحصیلی،عنوان رشته تحصیلی و گرایش رشته تحصیلی آنها به مقطع و عنوان رشته و گرایش تحصیلی ذکرشده در جدول شرایط احراز مشاغل مطابقت داشته باشد.

– به منظور احراز مهارت های پایه و عمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی،کارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) دواطلبان استخدام مؤظفند حداکثر یک ماه پس از اعلام تأئیدیه گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارت های هفت گانه صادره از مراکز و مؤسسات تأئید صلاحیت شده توسط سازمان اداری استخدامی کشور را ارائه نمایند.

ت. زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه

کارت شرکت در آزمون از روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ در تهران و مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی می باشد که در تقاضانامه درج خواهد نمود.ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط دستگاه بررسی خواهد شد.

ث- مدارک مورد نیاز

۱.تکمیل تقاضانامه۲. پرداخت هزینه ثبت‌نام به مبلغ۱.۰۰۰.۰۰۰(یک میلیون) ریال بصورت الکترونیکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور۳. فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.۱-۳- عکس ۳ در ۴ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام‌رخ)۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰ در۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ در ۲۰۰ باشد.۴-۳-تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.۵-۳- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.۶-۳- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.۷-۳- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره۱- عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره۲- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.

تذکر مهم: باتوجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبتنام میکنند رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می‌دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تائید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط دستگاه بررسی خواهد شد.

فایل‌های پیوست را دانلود کنید:

جدول عناوین شغلی، رشته‌های تحصیلی و شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصی

جدول ظرفیت‌های آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه

 
اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

اطلاعیه‌ قوه قضائیه درباره‌آزمون‌استخدام کارکنان اداری قوه‌قضاییه سال ۹۶

امتیاز بدهید

کد وبگذار