مجله اینترنتی وکالت

سوال حقوقی, وکیل, طلاق توافقی, وکالت, موسسه حقوقی

موسسه حقوقی و سوال راجب مسائل حقوقی خود

آنچه از مصادیق جرم کلاهبرداری باید بدانید

دسته بندی : وکیل
بار

آنچه از مصادیق جرم کلاهبرداری باید بدانید
۲۰۱۷-۰۹-۲۹ ۰۲:۱۲:۵۸
e89f51e2359d1f04c33e11fd57e2a959 آنچه از مصادیق جرم کلاهبرداری باید بدانید
آنچه از مصادیق جرم کلاهبرداری باید بدانید

١- &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;.  ٢- زمانی که ﺍﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘاً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ بر ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 

 
٣- &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۶;اً &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۲۸;تاً.
٤-  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ گرفتن ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه انتقال گیرنده ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله، از مال غیر بودن(تعلق مال به غیر) ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
٥- معرفی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۳;(به جای) &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;.
٦- زمانی که کسی بر خلاف واقع، مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند.
٧- &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; ملک &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;سط &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;ین؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
٨- &#۶۵۱۹۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;ر&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; ملک &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۱۲;ر&#۶۵۲۳۳; قلمداد &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;. به عبارت دیگر، هر گاه شخص، ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم و به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.
٩- &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳; حق &#۶۵۲۱۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۳;.
١٠ &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۳۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۶;.
١١- &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۲۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴;‌ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
١٢- &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۷۴; ملک توسط &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; علم &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; سلب &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۴۰۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۷;
١٣- &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۰; متقلبانه &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;لشرکه &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; مبلغ &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۳۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹;
١٤- &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ء &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;سط &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳;
١٥- &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;ء &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; وسیله &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳;
١٦- &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۵۱;دعی &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۵; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;ه&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۲۵; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۵; تعهد &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۵۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۸;‌ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍقعیت ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلیاتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند.
١٧- &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;ی جلب &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹;، &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۵۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;صی &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;نی &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۱۵۲; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۷۴; قلمداد کند.
١٨- زمانی که &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۹۸;ان شرکت تجاری &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; فقدان &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;یی &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;یی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۰;و&#۶۵۱۹۷;انه(دروغین)، &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۲;می &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۰; کرده &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;.
١٩- &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۵;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;.
٢٠- &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۱۹۹;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۳; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ه.
٢١- &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۵; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۷۵;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۰;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;ر&#۶۵۱۹۷;.
٢٢- &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۵; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۵۲; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;ه &#۶۵۱۹۳;&#۶۴۵۱۰;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۴۵۰۸; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۹۹;&#۶۴۵۰۸;.
٢٣- &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۴۰۴;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸;.
٢٤- &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۲۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۴۶; ۴۹ &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;ساسی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۹۸;ر&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۳;، &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۱۹;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۷۹;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴;. &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۷۳; مطلع &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; موازات وی &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۷;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;.
٢٥- زمانی که &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۴;&#۶۴۵۰۹; طلب &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۵;، &#۶۵۱۵۳;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۹۴;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۱۹۱;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۳; &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۹۳;ه باشد &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; آن را انتقال دهد.

امتیاز بدهید

کد وبگذار